แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 62 - ตุลาคม 63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563 (แบบ สขร. 1)

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดดังแบบ สขร. 1