รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง รายละเอียดดังเอกสารแนบ