รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดดังเอกสาร