รายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีมิได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาศ 1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ