รายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอรายงานผลการจัดทำประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีมิได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาศ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ