การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายการ รายละเอียด URL
โครงสร้างการบริหาร เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนู "เกี่ยวกับคณะ"
เลือกเมนู "โครงสร้างการบริหาร"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2019-12-28-10-06-44/2019-12-29-03-07-38

รายการ รายละเอียด URL
ข้อมูลคณะผู้บริหาร เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนู "เกี่ยวกับคณะ"
เลือกเมนู "คณะผู้บริหาร"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2019-12-28-10-06-44/2019-12-28-14-19-4

รายการ รายละเอียด URL
o3 อำนาจหน้าที่ เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนู "เกี่ยวกับคณะ"
ด้านล่างของหน้าคลิกปุ่ม "อำนาจหน้าที่"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2019-12-28-10-06-44

รายการ รายละเอียด URL
o4 แผนยุทธศาสตร์ เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนู "เกี่ยวกับคณะ"
เลือกเมนู "หน่วยงานภายใน"
เลือกเมนู "ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ"
เลือกปุ่ม "งานแผนและงบประมาณ"
เลือกรายการแผนกลยุทธ์
https://www2.st.pnu.ac.th/download/plan/policy_plan/strategicplan60_64_rev64.pdf

รายการ รายละเอียด URL
ข้อมูลการติดต่อคณะ เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนู "เกี่ยวกับคณะ"
เลือกเมนู "ติดต่อคณะ"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2019-12-28-10-06-44/2019-12-29-03-41-19

รายการ รายละเอียด URL
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนู "เกี่ยวกับคณะ"
ด้านล่างของหน้าคลิกปุ่ม "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2019-12-28-10-06-44

รายการ รายละเอียด URL
ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
หน้าแรกในส่วนข่าวและประชาสัมพันธ์
http://www.st.pnu.ac.th
ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนู "ข่าวและกิจกรรม"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/all-news

รายการ รายละเอียด URL
o8 Q&A

รายการ รายละเอียด URL
Facebook เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
ด้านล่างสุดของหน้าแรก
เลือกสัญลักษณ์ Facebook จะเปิดเว็บไซต์ https://www.facebook.com/ScienceTech.PNU/
http://www.st.pnu.ac.th
Line เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
ด้านล่างสุดของหน้าแรก
เลือกสัญลักษณ์ Line จะเปิดเว็บไซต์ https://www.facebook.com/ScienceTech.PNU/
http://www.st.pnu.ac.th

รายการ รายละเอียด URL
o10 แผนดำเนินงานประจำปี เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนู "เกี่ยวกับคณะ"
เลือกเมนู "หน่วยงานภายใน"
เลือกเมนู "ฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ"
เลือกปุ่ม "งานแผนและงบประมาณ"
เลือกรายการแผนปฏิบัติราชการ
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2020-06-07-06-49-44/2020-03-20-08-21-59

รายการ รายละเอียด URL
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายการ รายละเอียด URL
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
หน้าแรกในส่วนแถบแบนเนอร์
เลือกแบนเนอร์ "รายงานประจำปี"
http://online.anyflip.com/azdv/evkh/mobile/index.html

รายการ รายละเอียด URL
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายการ รายละเอียด URL
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

รายการ รายละเอียด URL
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายการ รายละเอียด URL
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

รายการ รายละเอียด URL
ระบบ PNU Webmail เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
หน้าแรกในส่วนแถบแบนเนอร์
เลือกแบนเนอร์ "PNU Mail"
http://mail.pnu.ac.th
ระบบบริการนักศึกษา เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
หน้าแรกในส่วนแถบแบนเนอร์
เลือกแบนเนอร์ "PNUCM ระบบงานบริการนักศึกษา"
https://student.pnu.ac.th

รายการ รายละเอียด URL
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการ รายละเอียด URL
o19 รายงานการกำกับติดตาม

รายการ รายละเอียด URL
o20 รายงานผลการใช้จ่าย

รายการ รายละเอียด URL
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหน้าแรก เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
หน้าแรกในส่วนข่าวและประชาสัมพันธ์
เลือกหัวข้อ "ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง"
http://www.st.pnu.ac.th
เมนูข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนูข่าวและกิจกรรม
เลือกเมนู "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/all-news/procurement-news
หน้าเว็บงานพัสดุ เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนูเกี่ยวกับคณะ > หน่วยงานภายใน > สำนักงานคณบดี
เลือกแบนเนอร์ "งานพัสดุ"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2020-06-07-06-50-30/2020-03-20-08-21-64

รายการ รายละเอียด URL
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหน้าแรก เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
หน้าแรกในส่วนข่าวและประชาสัมพันธ์
เลือกหัวข้อ "ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง"
http://www.st.pnu.ac.th
เมนูข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนูข่าวและกิจกรรม
เลือกเมนู "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/all-news/procurement-news
หน้าเว็บงานพัสดุ เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนูเกี่ยวกับคณะ > หน่วยงานภายใน > สำนักงานคณบดี
เลือกแบนเนอร์ "งานพัสดุ"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2020-06-07-06-50-30/2020-03-20-08-21-64

รายการ รายละเอียด URL
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหน้าแรก เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
หน้าแรกในส่วนข่าวและประชาสัมพันธ์
เลือกหัวข้อ "ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง"
http://www.st.pnu.ac.th
เมนูข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนูข่าวและกิจกรรม
เลือกเมนู "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/all-news/procurement-news
หน้าเว็บงานพัสดุ เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนูเกี่ยวกับคณะ > หน่วยงานภายใน > สำนักงานคณบดี
เลือกแบนเนอร์ "งานพัสดุ"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2020-06-07-06-50-30/2020-03-20-08-21-64

รายการ รายละเอียด URL
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างหน้าแรก เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
หน้าแรกในส่วนข่าวและประชาสัมพันธ์
เลือกหัวข้อ "ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง"
http://www.st.pnu.ac.th
เมนูข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนูข่าวและกิจกรรม
เลือกเมนู "ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/all-news/procurement-news
หน้าเว็บงานพัสดุ เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
เลือกเมนูเกี่ยวกับคณะ > หน่วยงานภายใน > สำนักงานคณบดี
เลือกแบนเนอร์ "งานพัสดุ"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/2020-06-07-06-50-30/2020-03-20-08-21-64

รายการ รายละเอียด URL
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายการ รายละเอียด URL
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายการ รายละเอียด URL
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ รายละเอียด URL
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายการ รายละเอียด URL
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

รายการ รายละเอียด URL
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

รายการ รายละเอียด URL
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

รายการ รายละเอียด URL
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

รายการ รายละเอียด URL
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายการ รายละเอียด URL
การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารคณะ เข้าจากหน้าเว็บ http://www.st.pnu.ac.th
หน้าแรกในส่วนแบนเนอร์การประกาศเจตจำนงสุจริต
เลือกปุ่ม "เพิ่มเติม"
https://www2.st.pnu.ac.th/2020/index.php/component/content/article?id=90&Itemid=215

รายการ รายละเอียด URL
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายการ รายละเอียด URL
o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายการ รายละเอียด URL
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายการ รายละเอียด URL
o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายการ รายละเอียด URL
o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายการ รายละเอียด URL
o40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต

รายการ รายละเอียด URL
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายการ รายละเอียด URL
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

รายการ รายละเอียด URL
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

พิมพ์